OBS!! Projektet är ännu så länge inte beviljat. Men vi hoppas på att det ska gå vägen.
 
Nedanstående text är instruktonier som mailats från från projektledare Ylva Dybeck till deltagande föreningar i samband med att ansökan skrivs. Efter att ha läst igenom innehållet bedömmer jag att det bör kunna publiceras på hemsidan i sin helhet utan att göra någon skada. Syftet med att lägga upp mailet är att medlemmar och andra intresserade kan kan läsa vad som är på gång. 
mvh Pär Hisved
2020-05-13
 
 
 
 
Hej alla
 
Detta är gruppen av parter som tillsammans kommer utgöra partnerskapet i projektet.
( Varning utgår så här inledningsvis, detta är ett långt och innehållsrikt mail.)
 
Ansökan skickas den 15 maj, senast 23,59
(Ni kommer alla få kopia på det mailet med fullständig ansökan.)
 
Innan dess behöver jag en del underlag av er:
Ni som tillhör föreningar kan skicka följande dokument, viktigt att de är undertecknade, till mig på denna mailadressen. Senast torsdag den 14 maj.
Därtill ska även följande handlingar bifogas:
 
Bilaga 1. Stadgar eller stiftelseförordnande. (Märk bilagan ”Bilaga 1 – stadgar” eller ”Bilaga 1 – stiftelseförordnande”)
Bilaga 2. Handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen eller stiftelsen. (Märk bilagan: ”Bilaga 2 – rätt att företräda”)
Bilaga 3. Justerat protokoll från senaste årsmöte. (Märk bilagan: ”Bilaga 3 – justerat protokoll”)
Bilaga 4. Årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av räkenskaper. (Märk bilagan: ”Bilaga 4 – räkenskaper”)
Bilaga 5. Verksamhetsberättelse. (Märk bilagan: ”Bilaga 5 – verksamhetsberättelse”)
Bilaga 6. Revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår. (Märk bilagan: ”Bilaga 6 – revisionsberättelse”)
Sökande kan även bli skyldig att lämna andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas.
 
Beslut
Beslut om bidrag fattas tidigast den 3 juni 2020.
 
Viktiga datum
23 mars 2020: Utlysning öppnar
15 maj 2020: Sista ansökningsdag
3 juni 2020: Tidigast beslut om statsbidrag
17 juni 2020: Första utbetalning till de som beviljats bidrag
November 2020: Lägesavstämning inför andra utbetalning
15 april 2021: Medlen ska vara förbrukade
15 juni 2021: Slutredovisning ska vara myndigheten tillhanda
 
Ni som tillhör Kommunen, Region Gävleborg eller RiSE kan kort sammanfatta er organisation, syfte, mål och visioner. Om ni har oändligt med tid och känner er kreativa, så kan ni även få sända med en specificerad text som berör ert arbete i förhållande till Segregation, Jämställdhet, Jämlikhet, Samhällsbyggande och slutligen Förändringsprocesser. Texten kan utgå ifrån målet med ansökan och partnerskapets sammansättning. 
 
Sökande part och värd för projektet är 
Långhedes bygdegårdsförening 
 
Partnerskapet
 • Ovanåkers kommun- Kontaktperson Folkhälsostrateg Ulla Marie Nilsson
 • Region Gävleborg- Kontaktperson Henrik Harrysson
 • RiSE ( uppdrag att medverka vid metodsäkring, paketering och utbildning) - Kontaktperson Pernilla Glaser
 • Bollnäs Teaterverkstad- Kontaktperson Karolina Olsson, Eva Persson
 • Pride Voxnadalen- Kontaktperson Ulrika Eriksson
 • Ovanåkers församling/ Svenska kyrkan- Kontaktperson Ulrika Eriksson
 • Edsbyns filmklubb- Kontaktperson Inga Lill Embretsen
 • Släkt och bygd-  Kontaktperson Kerstin Alm
 • Långheds hembygdsgård/förening- Kontaktperson Agneta Hansgårdh
 • Maj Generation- Ylva Dybeck
Jag kommer skicka ut en fullständig lista med kontaktuppgifter till respektive kontaktperson.
 
Projektet
 
Metodik i arbetssätt
Pernilla Glaser- uppdrag att metodsäkra och paketera- Varför? Vi gör mycket som vi inte riktigt kan sätta ord på och som om och om igen leder till effektiva resultat vilka i sin tur blir bärande i samhällsbyggande. Sverige har historiskt haft en stark överenskommelse mellan makt och medborgare i det sociala kontraktet. Överenskommelsen har undersökts i föreningslivet och det starka civilsamhälle vi haft. Det ideella arbetet och föreningsbyggnad med struktur och organisation har skolat ansvar och förståelse för den demokratiska modellen. Idag har vi ett samhälle som mer och mer fokuserar på individen och materiell standard. Det blir svårare och svårare att få unga engagerade politiskt och framförallt ideellt. Hur möter vi framtiden?
 
Film
Liam Vikström började arbeta med Maj Generation november 2018. En grupp av ungdomar samlades kring utvalda citat från olika människor och byggde från dem sex stycken scener som filmades. Citaten hade samlats in under två års tid och kom från så väl barn, unga, unga vuxna, vuxna och äldre. Efter detta har arbetet fortsatt och sommaren 2019 beviljade Region Gävleborg medel för att spela in en film under sommaren. De som agerar i filmen är på olika sätt kopplade till Maj Generation som nätverk och majoriteten har ingen skådespelarbakgrund alls. Nu vill vi väva samman berättelserna mellan Gärdet och Ovanåkers kommun. 
 
Server, demokratisk mötesplats
Var möts vi i framtiden och var kan jag visa mina uttryck? 
De plattformar som finns under rubriken Sociala medier blir snabbt kidnappade av kommersiella krafter och därigenom styrda att tjäna produktsyften. Platsen för oss människor att mötas i själva mötet blir färre och färre. Historiskt har kyrkan varit platsen mitt i byn som bjudit in till dessa möten och från den platsen har mycket sedan skapats och utvecklat samhällena runt platsen. Idag finns inga givna platser för oss att mötas. Trots att vi har teknik som för oss samman över hela världen så är det svårt att komma i möten på många sätt. Vi vill tillsammans med unga och unga vuxna undersöka möjligheterna för att starta upp en server för att streema film, musik, konst och uttryck. Vi vill också undersöka hur värdegrund, regelverk och hållbarhet ska skapas för att plattformen, mötesplatsen ska förbli en frisk, salutogen plats som ger möjlighet till positiv utveckling. Var sätter vi gränser, varför och vem? 
 
Berättelser
Sverige tillhör de länder som i skolan får lära sig att demokratin föddes i Grekland. Den kunskap vi får till oss säger att i de teatrar, på de torg och i de samtalsgrupper som då fanns stöttes och blöttes frågor, idéer och teorier. En ständigt pågående dialog, då ett samhälle aldrig stannar upp utan är en organism som är i rörelse. I och med att synen på demokratin och samhället var så kom dialogen att bli blodet, bensinen eller drivkraften, livsgnistan i demokratin. Idag sker ytterst få dialoger när det gäller demokratin. Det sker monologer, utbildning och skolning men sällan dialoger och samtal. De så kallade medborgardialoger som arrangeras från offentlig sektor har enkäter och lämnar inte direkt utrymme åt berättande och att lyssna på varandra. Här finns allt som oftast en mottagare och en som informerar. Så vad är att vara människa? Så länge vi har vandrat på jorden har vi berättat. Berättat i bild, i muntliga berättelser, sånger och i hantverk. Hantverket har burit med sig historier om kunnande, om människor och om drömmar om framtid. Vi vill i projektet samla in och mäta vad som händer när människor ges möjlighet att dela berättelser och lyssna. 
 
Vad är den röda tråden i vårt projekt? Och varför är det just vi som samlats?
Den röda tråden är följande:
 • sociala kontraktet, 
 • berättande 
 • kontext 
 • uttryck
 • förändring och utveckling
  som livsviktiga ingredienser i ett samhällsbyggande med demokratisk modell.
Parternskapet bottnar i följande:
 • Kunskap
 • Historia och kontex
 • Samtid
 • Gelsbygd
 • Samhällsbyggande
 • Framtid
 • Samskapande och där i gränsöverskridande
Vi kommer att samla er om vi får beviljat projekt för en fördjupad dialog om hur vi arbetar vidare. 
Tack alla för ett fantastiskt bemötande och tron på oss och på er själva. Ni är alla viktiga och på många sätt de som håller byar, samhällen och människor vid liv. Nu håller vi alla tummar och tår vi har och hoppas att nästa gång vi hörs av så planerar vi att skapa förutsättningar för uppstart av att förändra världen gemensamt. 
 
Ylva Dybeck
Maj Generation
070 33 44 607