onsdag 2018-08-29

Långheds bygdeförening bjöd in till ett viktigt medlemsmöte där styrelsen delgav medlemmarna sina visioner och förde samtal med medlemmarna!

Ordförande Margareta Göllas välkomnade de 30 medlemmarna och uttrycket sin glädje över delaktigheten. Margareta gick igenom dagens upplägg.

Följande information delades ut, kursiverad text nedan, och fördjupad information gavs av Margareta Englund

Vår stolta världsarvsby har fantastiska kulturtraditioner med bakning, mat, hantverk och fest. Vi är många som bidragit med engagemang och arbete genom åren. Nu vill vi i styrelsen bygga vidare på vårt gemensamma engagemang för bygdegården och bygden. Vi vill restaurera vår fina bygdegård och skapa ännu större möjligheter till gemenskap, trivsel och aktiviteter. Styrelsen kommer att presentera sin vision för vidareutveckling av bygdegården. Och vi vill ha med er bybor i vår vision!

Ett av målen är att renovera kök, toaletter och lilla samlingssalen och därmed göra huset mer tillgängligt för alla. Ett nytt inslag är en bakugn.

Vi har ansökt om pengar i två olika projekt för att göra detta möjligt, men vi behöver ytterligare finansiering. Hur kan vi hjälpas åt med det?

Styrelsen vill ha medlemmarnas stöd som underlag till beslut för hur vi går vidare. Kom, ställ frågor och tyck till!

 • Samlande krafter i Långhed - Utveckling av föreningen
 • Göra det möjligt att skapa en framtida hållbar turism och besöksnäring utifrån  kulturarv
 • Restaurering av bygdegården
 • Arvsfonden har beviljat 430 000 kr för ombyggnad av samlingslokal men krav på en finansieringskalkyl för att klara hela kalkylen på 1 062 000 kr.
 • Nu sökt: Leader utveckling hälsingebygden
 • Verksamhet för att utveckla kulturarvet och besöksnäringen med betoning på mat, bröd, fester.
 • Nysatsning/investering på bakugnar och husbilsparkering genom Leader.
 • Tankar kring aktiviteter i Leader:  ”från jord till bord och ax till limpa”  - uppsamling av erfarenheter i bygden kring bakning, tunnbrödsfestival, matmarknad, kurser, elever bakar
 • 3 årigt Leader projekt
 • Projektledare på halvtid söks det för
 • Sökt belopp för Leader: Totalt 1,8 miljoner

Några synpunkter & kommentarer som framkom under medlemsmötet;

 • Långheds bygdegårdsförening har skickat in en ansökan om projketbidrag ur Leader Hälsingebygden. Detta för att göra det möjligt att fortsätta att aktivt jobba med föreningens målsättningar som återfinns i föreningens stadgar. Margareta Göllas läste upp dessa.
 • Pengar från Leader kan man få i förskott men viktigt att verkligen få med ”allt”. Utgifter som ”dyker upp på vägen” kan man inte få bidrag för, om det inte står i ansökan. Viktigt att tänka på ”oförutsedda utgifter” i budgeten.
 • Om vi får stöd av Leader så blir det två separata projekt, ett från Arvsfonden och ett från Leader. Dessa två ska sedan redovisas separat. Tankar kring att sköta dessa togs upp och en tankegång kring att vi kanske måste köpa lite ekonomitjänster för att klara detta.
 • Leaderansökan projekterar på en budget på 1,8 milj. Där uppgår cirka  1/3 till investeringar (bakugnar, inventarier i köket mm), 1/3 till projektledning – projektledare på halvtid, 1/3 till de olika aktiviteterna.  Ansökan kommer att behandlas under tidig höst och beslut tas i LAG-gruppen inom Leader i oktober/november.
 • Mötet framförde bland annat att det är svårt få bidrag från Leader. Om ni lyckas med det har ni gjort det bra!
 • Tankar framfördes kring att utifrån föreningens stadgar finns det goda förhoppningar att projektet med verksamhetsförändring/ombyggnation med handikappanpassning och fungerande kök med fokus på bakning borde ge många ringar på vattnet och resultera i att utveckling.
 • Tankar kring bondesamhällets  ”Självhushållning” överlag lyftes upp såsom; svamp, bär/frukt och syltning/saftning. Även tankar kring det kulturella arvet – linodling/spinna/väva dryftades.
 • Två vedeldade bakugnar. En bakugn inne i köket och en ute samt en modern eldriven ugn inne. Utifrån detta kan olika kulturer har olika bakugnar och även bygga broar emellan dem.
 • Turister som besöker våra Hälsingegårdar har efterfrågat matställe i Långhed och kanske kan framtiden i bygdeföreningen fylla upp denna lucka. Mötet samtalade om att i framtiden kan kanske någon som vill driva restaurang hyra lokalerna.
 • Föreningens ekonomi idag ser stabil ut och vi har i dagsläget egna medel som uppgår till ca 150 000 kr.
 • Föreningen Hälsingegårdars Väg håller på att utveckla tankar kring marknadsföring. Har ”Destination Järvsö” som ex. Kanske vi kan få draghjälp från denna förening i vår egen marknadsföring.
 • Vi har fått beviljat 430 000 kr av Allmänna Arvsfonden till renovering och handikappanpassning av föreningens lokal. Återstår ca 600 000 kr för oss att finansiera.
 • Nu är Leaderansökan inskickad och föreningen måste utifrån det beslut som Leader ger ta ställning till om det finns något alternativ till dessa planer och projekt? Är det allt eller inget?
 • Är föreningen på rätt väg? Är detta en satsning vi tror på?

Styrelsen har nu redovisat sin vision och en väg att utveckla. Styrelsen ser det inte som enbart styrelsens ansvar utan vår verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang, delaktighet och ideella arbete.

Ordförande avslutar mötet genom att fråga hur medlemmarna upplever styrelsens tankar kring visionen. Uppfattningen är att många var positiva och gav oss stöd att fortsätta arbetet med våra planer.

 När vi fått beslut om vår Leader ansökan ska vi ha ett nytt möte. Då har vi mer fakta och har bättre förutsättningar att fatta bästa beslut om bygdegårdens framtid. Medlemmarna uppmanas att tänka till kring ideér kring själva projektet men även kring hur vi kan hjälpas åt att jobba med ytterligare finansiering.

 Vid pennan

Margareta Göllas